คำอธิบาย
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และนำผลการประเมินไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
คำชี้แจง * จำเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *              ชาย                หญิง
ช่วงอายุ *
          ต่ำกว่า 15 ปี
          15 - 22 ปี
          23 - 60 ปี
          มากกว่า 60 ปี
ลักษณะอาชีพ *      
          ภาครัฐ
          ภาคเอกชน
          ประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ 2 ลักษณะการใช้งาน
ช่วงเวลาของการเข้าใช้งาน *
          05.30 - 08.30 น.
          08.30 - 16.30 น.
          16.30 - 22.00 น.
          22.00 - 05.30 น.
ความถี่ของการเข้าใช้งาน *
          1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์
          5 - 10 ครั้ง / สัปดาห์
          มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
เนื้อหาการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด
มาก
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย *
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ *
3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ *
4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน *
5. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ *
6. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ *
7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล *
8. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล *
9. ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก *
10. ใช้งานง่าย *
11. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ *
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)