หากผู้ร้องเรียนประสงค์ที่จะติดตามหรือรับรายงานผลการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจำเป็นจะต้อง
๑. ยืนยันตัวบุคคลด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๒. ระบุชื่อและนามสกุลจริง
๓. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๔. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น

มี
ความประสงค์ที่จะติดตามหรือรับรายงานผลการร้องเรียน
ไม่มี

*** กติกาการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ***
๑) ผู้ร้องเรียนต้องระบุตาม ๑-๔ ข้างต้น หากไม่ระบุกรมโยธาธิการและผังเมืองขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาและรายงานผลการร้องเรียน
๒) เรื่องร้องเรียนต้องระบุพยานหลักฐาน สภาพแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น หรืออย่างน้อยที่สุดต้องระบุได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร จึงจะรับไว้พิจารณา
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นความจริงไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ
Rules to file your complaint via Fair Justice Center, Department of Public Works and Town Planning
1) Appellant has to use real full name. If you do not use real name, we cannot accept your complaint except that we can identify your address or phone number that is reachable
2) Appellant has to describe correct details, evidence, witness and clear situation occured. At least, appellant has to be able to identify what, where, when and how the incident has happened
* The complaint information has to be complete and validส่วนที่ ๑
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
Appellant Information
วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน วันที่ 
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน *(2)
Sender full name
เลขประจำตัวประชาชน *(1)
ID-Card Number
อายุ
Age
เพศ
Gender
 
ชาย (Male)
หญิง (Female)
อาชีพ
Occupationn
โทรศัพท์มือถือ *(3)
Phone number
โทรสาร
Fax number
อีเมล์ *(4)
Email address
สถานที่ติดต่อ / แจ้งผล
บ้านเลขที่ ซอย/ตรอก

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด

ส่วนที่ 2
ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา
Accused person Information
ชื่อ-สกุล (ผู้ถูกร้องเรียน/ถูกกล่าวหา) *
Accused person full name
ตำแหน่ง *
Position
ระดับ *
Rank
สังกัดหน่วยงาน *
Division/ Office
(ในกรมโยธาธิการและผังเมือง)
(in Department of Public Works and Town Planning)
เรื่องที่ร้องเรียน/ข้อกล่าวหา *
Complaint Topic
เหตุแห่งการร้องเรียน/พฤติการณ์/
รายละเอียดข้อร้องเรียน/ข้อกล่าวหา *
Complaint Details
(บรรยายสรุปว่าผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำการใด ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร)
(describe the action the accused person did, when and how)
พยานหลักฐาน
Evidence
- พยานบุคคล (ชื่อ-สกุล-ที่อยู่)
- พยานเอกสาร (เลขที่ใบเสร็จ/เอกสารแบบอื่นๆ ที่อ้างอิงได้)
:: เลือกไฟล์เอกสารหลักฐาน ::
ชื่อเอกสารหลักฐาน ::

เพื่อประโยชน์ของท่าน ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการจัดตอบข้อมูลหรือการประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
For your rights and benefits, please provide as much details as for your convenience to receive our feedback or other coordinating contacts.