สรุปผลการแสดงความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 9

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630716 2035
ความคิดเห็น : เห็นด้วยครับ ปัจจุบันค่าธรรมเนียมน้อยมากแต่สร้างบ้านราคาเป็นล้าน

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630716 1416
ความคิดเห็น : เห็นควรให้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมตามร่างฯครับ

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630716 1312
ความคิดเห็น : ควรปรับปรุงขึ้น 2 เท่าทุกรายการ

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630716 1218
ความคิดเห็น : เห็นด้าย

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630714 1647
ความคิดเห็น : ราคาเฉพาะค่าตรวจและใบอนุญาต อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ แต่อาจควรลดระยะเวลาการพิจารณาแบบของ จพถ. ให้รวดเร็วมากขึ้น โดยอาจสนับสนุนให้นำเทคโนโลยี BIM มาใช้

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630714 0903
ความคิดเห็น : เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งยังอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงนี้

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630713 2127
ความคิดเห็น : เห็นด้วย

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630713 1757
ความคิดเห็น : หลายปีที่ผ่านมานี้ กฎกระทรวงมีความล้าหลัง จึงสมควรแล้วที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว

วันเวลาแสดงความคิดเห็น : 25630713 1138
ความคิดเห็น : เห็นว่ามีความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนผิดปกติ และการกิจกรรมตามร่างกฎกระทรวงไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องดำเนินการซ้ำๆกันในระยะเวลาอันสั้น