นายพรพจน์
เพ็ญพาส
อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายอนวัช
สุวรรณเดช
รองอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายพงษ์นรา
เย็นยิ่ง
รองอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายไตรรัตน์
พูลสวัสดิ์
รองอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์
ครุธดิลกานันท์
รองอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยยา
เจิมจุติธรรม
วิศวกรใหญ่  (รก.)
วิศวกรใหญ่
นายคธาทิพย์
เอี่ยมกมลา
สถาปนิกใหญ่ (รก.)
สถาปนิกใหญ่
นายสมเกียรติ
สิริพิทักษ์เดช
ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (รก.)
ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง
นายสถิตย์
อินทามระ
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายดนัย
สุนันทารอด
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายทัน
สร้อยศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายอิทธิพงศ์
ตันมณี
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายพรรณรบ
เตชะมงคลาภิวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายสุเมธ
มีนาภา
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายสมพร
กาญจน์นิรันดร์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายสมเกียรติ
วิริยะกุลนันท์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายผดุงเดช
ลือปิยะพาณิชย์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายสักรินทร์
อินทรสถิตย์
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายเกิดศักดิ์
ยะโสธร
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
- ว่าง -
-
ผู้ตรวจราชการกรม
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
นายเกียรติศักดิ์
อมรประเสริฐสุข
ผชช.ด้านสำรวจและแผนที่
ผู้เชี่ยวชาญ
นายสุนทร
น้ำเพชร
วิศวกรเครื่องกลเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นางเอื้อมพร
วงศ์สวัสดิ์กุล
ผชช.ด้านวิเคราะห์และประเมินผล
ผู้เชี่ยวชาญ
นายวิชัย
กิตติพิชัย
ผชช.ด้านวางแผนวิศวกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
น.ส.ศศิธร
รุณดี
ผชช.ด้านวิเคราะห์ผังเมือง
ผู้เชี่ยวชาญ
นายนิเวศน์
ล้ำเลิศลักษณชัย
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
- ว่าง -
-
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายอนวัช
บูรพาชน
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นางขนิษฐา
ส่งสกุลชัย
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (รก.)
ผู้เชี่ยวชาญ
นายอรัญ
กิติเรืองแสง
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายกนก
สุจริตสัญชัย
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายสหรัฐ
พิมพศักดิ์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายประสิทธิ์
ผิวแดง
วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
นายจารุโรจน์
ภู่ประเสริฐ
ผชช.ด้านวางผังสถาปัตยกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ
น.ส.ธิดารัตน์
พินิจถิรวงศ์
ผชช.ด้านการผังเมือง (รก.)
ผู้เชี่ยวชาญ
นายพีรพงศ์
จันทรา
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
นายกรกฎ
วงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่
นางภัททิรา
สุริวรรณ
ผู้อำนวยการ
กองคลัง
นายเกิดศักดิ์
ยะโสธร
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลกองแผนงาน
นางจินตนา
อุดมพลานุรักษ์
ผู้อำนวยการ
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
นายธรรมโรจน์
ทรงวิทย์
ผู้อำนวยการ
กองนิติการ
นายโชติช่วง
ศรีหิรัญรัตน์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.อรอาภา
โล่ห์วีระ
ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
นายพิศุทธิ์
สุขุม
ผู้อำนวยการ
กองควบคุมการก่อสร้าง
นายสินิทธิ์
บุญสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
น.ส.จริยาพร
จิตต์ใจมั่น
ผู้อำนวยการ
สำนักผังประเทศและผังภาค
น.ส.สิริกุล
เลี้ยงอนันต์
ผู้อำนวยการ
สำนักผังเมืองรวม
น.ส.อัญชลี
ตันวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักวิเคราะห์และประเมินผล
นายเกียรติศักดิ์
อมรประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการ (รก.)
สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
นายวิบูลย์
ลีพัฒนากิจ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
นายวิษณุ
อยู่ดี
ผู้อำนวยการ
สำนักสถาปัตยกรรม
นายสุวพงษ์
ภูนาคพันธุ์
ผู้อำนวยการ
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- ว่าง -

หัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายอุดม
จิตตวงค์
ผู้อำนวยการ
กองผังเมืองเฉพาะ
นายสุเทพ
ประเทืองโภคเจริญ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
นายเกษม
โคเลิศ
หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายพิษณุ
มูลกะรัตน์
ผู้อำนวยการ
กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
นายอุรินธ์
หุตะสิงห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
นางพิชญ์ณัชชา
ศรีหิรัญรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่
นายพิษณุ
มูลกะรัตน์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1
นายสมนึก
ปราบนอก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2
นายวิฑูรย์
รัตนไพศาลวงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3
นายอุทิศ
รักสัจจะ
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
นายพรพนม
บัวชื่น
ผู้อำนวยการ
กองบูรณะและบำรุงรักษา
นายยงศักดิ์
ใหญ่จริง
ผู้อำนวยการ
กองตรวจราชการ
นางบงกช
สุวรรณเดช
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- ว่าง -
-
ผู้อำนวยการ
กองมาตรฐานราคากลาง
นายว่าศักดิ์
เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กระบี่
นายอนันต์
สิริพฤกษา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี
นายอนุชา
เจริญพันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กาฬสินธุ์
นายปรีดี
สถิตย์ชัยวัฒนา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กำแพงเพชร
นายอดิเรก
วัฒนาอุดมชัย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ขอนแก่น
นายสุวรรณ
เจริญพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
จันทบุรี
นายอนันต์
ประเสริฐผล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
นางสาวสุภัทรา
ชัยเทวารัณย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชลบุรี
นายสุวิทย์
พลเสน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยนาท
นายธีรพร
พลวัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยภูมิ
นายสุริยา
น้ำเงิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชุมพร
นายณรงค์
น้ำผึ้ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงราย
นายวิรัช
ตั้งมั่นคงวรกูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
นายประคอง
ชูนวล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตรัง
นายสมพงษ์
ตีระวัฒนานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตราด
นายณรงค์เดช
ฉิมเล็ก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ตาก
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายก
นางเปรมจิต
หอมจันทนากุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครปฐม
นายศิรวัชร
อ่อนเหลา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครพนม
นายประสิทธิ์
ศรีภิรมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครราชสีมา
นายทวี
ไข่แก้ว
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช
น.ส.นิรชา
บัณฑิตย์ชาติ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครสวรรค์
นายชาญวิชญ์
สิริสุนทรานนท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นนทบุรี
นายอานนท์
ทองสว่าง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นราธิวาส
นายนพรัตน์
มะโน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
น่าน
นายพิสิษฐ์
ชิณะวิพัฒน์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
บึงกาฬ
นายบัณฑิต
โพธิดก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์
น.ส.บุษนี
แพร่วิศวกิจ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปทุมธานี
นางนันทนา
จำจด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี
นายไมตรี
สรรพสิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปัตตานี
น.ส.พรรณทิพย์
เปี่ยมพุทธากุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายถกนธ์
ข่ายสุวรรณ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พะเยา
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พังงา
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พัทลุง
นายพีรพล
จันทพรรณ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พิจิตร
นายนรินทร์
กวางทอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พิษณุโลก
นายเสกสม
ชูรังสฤษฎ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี
นายสมศักดิ์
วิริยะธนาวุฒิวงษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์
นายกิติพงษ์
ที่ปรึกษา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แพร่
นายสมมิตร์
สมบูรณ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ภูเก็ต
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มหาสารคาม
นายวิจิตร
งามชื่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (รก.)
มุกดาหาร
- ว่าง -
-
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
นายวีรพัฒน์
บุณฑริก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยะลา
นายธีรพงศ์
ไชยราช
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยโสธร
นายรังสรรค์
ปานบุญ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระนอง
นายธวัชชัย
สุภาผล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง
นายมานะ
วัฒนากร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ราชบุรี
นายวัยวุฒิ
ศรีรัตน์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ร้อยเอ็ด
นางชนิตตา
แสงพลบ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี
นายประทีป
ประคองวงศ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลำปาง
นายณรงค์
ทาอุปรงค์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลำพูน
นายสมพงษ์
ผลพัฒนกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เลย
นายพิศฐ์ศักดิ์
รัตนวรรณี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ศรีสะเกษ
นายชัยวัฒน์
ปลายเนิน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สกลนคร
นายสมบูรณ์
นวลเจริญ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สงขลา
นายจิรวัฒน์
สุวรรณลิขิต
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สตูล
นายนิพนธ์
เนยเมืองปัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ
นายเกื้อกูล
สถาพรวจนา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม
นายประหยัด
ตะคอนรัมย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร
น.ส.สถาพร
ลิ่มพันธ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สระบุรี
น.ส.สุภรณ์
เวชกรณ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สระแก้ว
นายวินัย
ภูมิพิทักษ์กุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สิงห์บุรี
นายมีโชค
นัฎสถาพร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุพรรณบุรี
นายกุมพล
พฤฒิพฤกษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
นายธนโชติ
เกษตรสิงห์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุรินทร์
นายวิชัย
เพ็ญดี
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย
นายคมกฤษ
ศิริยุทธแสนยากร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สุโขทัย
นายปรีชา
บุญหล้า
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (รก.)
หนองบัวลำภู
นายอธิราช
กนกเวชยันต์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทอง
นายปรพล
เจริญพงษ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อำนาจเจริญ
นายพรเทพ
ศรีวรานันท์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี
นายทวนทอง
ศิริมงคลวิทย์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์
นายสุวิทย์
เถื่อนน้อย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุทัยธานี
นายภพ
ภูสมปอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี