บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคล
เข้า รับราชการ


ประเภทตำแหน่ง ข้าราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
12
2
8 กันยายน 2567
2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
327
2
8 กันยายน 2567
55
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3
2
22 มิถุนายน 2568
3
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
40
2
22 มิถุนายน 2568
5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5
2
22 มิถุนายน 2568
3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4
2
22 มิถุนายน 2568
4
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
38
2
22 มิถุนายน 2568
38
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5
2
22 มิถุนายน 2568
5
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
6
2
22 มิถุนายน 2568
4
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
4
2
22 มิถุนายน 2568
2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1
2
22 มิถุนายน 2568
1
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3
2
22 มิถุนายน 2568
2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
16
2
22 มิถุนายน 2568
16
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8
2
8 กันยายน 2567
8
สถาปนิกปฏิบัติการ
12
0
30 กันยายน 2566
4
มัณฑนากรปฏิบัติการ
4
0
30 กันยายน 2566
1

ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
พนักงานสถาปนิก
5
1 ปี
10 เมษายน 2567
5
พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)
11
1 ปี
10 เมษายน 2567
11
พนักงานเศรษฐกร
1
1 ปี
10 เมษายน 2567
1
พนักงานนิติกร
16
1 ปี
10 เมษายน 2567
8
พนักงานวิชาการพัสดุ
11
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
12
1 ปี
10 เมษายน 2567
7
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
5
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
4
1 ปี
10 เมษายน 2567
4
พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
3
พนักงานบริหารงานทั่วไป
89
1 ปี
10 เมษายน 2567
11
พนักงานพัสดุ
4
1 ปี
10 เมษายน 2567
4
พนักงานผังเมือง
2
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานพิมพ์แบบ
2
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานโยธา
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
6
พนักงานเครื่องยนต์
1
1 ปี
10 เมษายน 2567
1
พนักงานบุคลากร
- เอกสารแนบ
9
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานวิศวกรเครื่องกล
6
2 ปี
9 มกราคม 2569
2
พนักงานวิศวกรไฟฟ้า
12
2 ปี
9 มกราคม 2569
2
พนักงานวิศวกรโยธา
27
2 ปี
9 มกราคม 2569
6
พนักงานสถาปนิก
9
2 ปี
9 มกราคม 2569
2
พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)
11
2 ปี
9 มกราคม 2569
5
พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาตรี)
28
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
13
2 ปี
9 มกราคม 2569
2
พนักงานเศรษฐกร
2
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานมัณฑนากร
6
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล)
7
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานภูมิสถาปนิก
7
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานโสตทัศนศึกษา
25
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานเครื่องกล
3
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานเครื่องยนต์
5
2 ปี
9 มกราคม 2569
3
พนักงานโยธา
15
2 ปี
9 มกราคม 2569
3
พนักงานไฟฟ้า
3
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานช่างไม้
6
2 ปี
9 มกราคม 2569
4
พนักงานเขียนแบบ
3
2 ปี
9 มกราคม 2569
2
พนักงานธุรการ
36
2 ปี
9 มกราคม 2569
4
พนักงานพัสดุ
4
2 ปี
9 มกราคม 2569
1
พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง
3
2 ปี
9 มกราคม 2569
2

การขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่นๆ