บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคล
เข้า รับราชการ


ประเภทตำแหน่ง ข้าราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
105
2
11 ต.ค. 2566
44
นิติกรปฏิบัติการ
11
2
11 ต.ค. 2566
7
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)
12
2
8 กันยายน 2567
2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
327
2
8 กันยายน 2567
28
นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
3
2
22 มิถุนายน 2568
3
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
40
2
22 มิถุนายน 2568
5
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5
2
22 มิถุนายน 2568
2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4
2
22 มิถุนายน 2568
3
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
38
2
22 มิถุนายน 2568
38
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
5
2
22 มิถุนายน 2568
5
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
6
2
22 มิถุนายน 2568
4
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
4
2
22 มิถุนายน 2568
2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1
2
22 มิถุนายน 2568
1
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
3
2
22 มิถุนายน 2568
1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
16
2
22 มิถุนายน 2568
16
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8
2
8 กันยายน 2567
8
สถาปนิกปฏิบัติการ
12
0
30 กันยายน 2566
4
มัณฑนากรปฏิบัติการ
4
0
30 กันยายน 2566
1

ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
พนักงานสถาปนิก
5
1 ปี
10 เมษายน 2567
5
พนักงานวางผังเมือง (ปริญญาโท)
11
1 ปี
10 เมษายน 2567
8
พนักงานเศรษฐกร
1
1 ปี
10 เมษายน 2567
1
พนักงานนิติกร
16
1 ปี
10 เมษายน 2567
8
พนักงานวิชาการพัสดุ
11
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานจัดสถานที่พิธีการ
12
1 ปี
10 เมษายน 2567
6
พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
4
1 ปี
10 เมษายน 2567
4
พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานบริหารงานทั่วไป
89
1 ปี
10 เมษายน 2567
8
พนักงานพัสดุ
4
1 ปี
10 เมษายน 2567
4
พนักงานผังเมือง
2
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานพิมพ์แบบ
2
1 ปี
10 เมษายน 2567
2
พนักงานโยธา
6
1 ปี
10 เมษายน 2567
6
พนักงานเครื่องยนต์
1
1 ปี
10 เมษายน 2567
1
พนักงานบุคลากร
- เอกสารแนบ
9
1 ปี
10 เมษายน 2567
2

การขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่นๆ