บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคล
เข้า รับราชการ


ประเภทตำแหน่ง ข้าราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
41
2
   15 ส.ค. 2564
3
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
26
2
   1 ก.ย. 2565
2
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
6
2
   1 ก.ย. 2565
1
นักผังเมืองปฏิบัติการ
24
2
   1 ก.ย. 2565
9
สถาปนิกปฏิบัติการ
31
2
   1 ก.ย. 2565
3
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
104
2
   27 ก.ย. 2564
64

ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
พนักงานประชาสัมพันธ์
17
2
   22 ต.ค. 2565
1
พนักงานบริหารงานทั่วไป
144
2
   21 ก.ย. 2565
10
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
9
2
   21 ก.ย. 2565
3
พนักงานนิติกร
13
2
   21 ก.ย. 2565
5
พนักงานเศษฐกร
3
2
   26 ส.ค. 2565
2
พนักงานภูมิสถาปนิก
13
2
   26 ส.ค. 2565
1
พนักงานวิศวกร (ด้านเครื่องกล)
6
2
   3 มี.ค. 2565
1
พนักงานวิศวกรโยธา
9
2
   11 ก.พ. 2565
5
พนักงานพิมพ์แบบ
7
2
   29 ม.ค. 2565
1
พนักงานสถาปนิก
11
2
   27 ส.ค. 2564
7
พนักงานวางผังเมือง (ป.ตรี)
17
2
   27 ส.ค. 2564
11
พนักงานโยธา
9
2
   27 ส.ค. 2564
5
พนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6
2
   28 พ.ค. 2564
3
พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
29
2
   28 พ.ค. 2564
15
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
18
2
   28 พ.ค. 2564
2
พนักงานวิศวกร
9
2
   28 พ.ค. 2564
2

การขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่นๆ