บัญชีรายละเอียดการบรรจุบุคคล
เข้า รับราชการ


ประเภทตำแหน่ง ข้าราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
26
2
1 ก.ย. 2565
12
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
6
2
1 ก.ย. 2565
1
นักผังเมืองปฏิบัติการ
24
-
30 ก.ย. 2565
14
สถาปนิกปฏิบัติการ
31
-
30 ก.ย. 2565
6
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท)
4
2
11 ต.ค. 2566
3
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
105
2
11 ต.ค. 2566
19
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
9
2
11 ต.ค. 2566
4
นิติกรปฏิบัติการ
11
2
11 ต.ค. 2566
1
ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ
7
-
30 ก.ย. 2565
1

ประเภทตำแหน่ง พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
ขึ้นบัญชี (คน)
อายุบัญชี (ปี)
วันหมดอายุ
บัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับ
พนักงานประชาสัมพันธ์
17
2
22 ต.ค. 2565
1
พนักงานบริหารงานทั่วไป
144
2
21 ก.ย. 2565
13
พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
9
2
21 ก.ย. 2565
7
พนักงานนิติกร
13
2
21 ก.ย. 2565
10
พนักงานภูมิสถาปนิก
13
2
26 ส.ค. 2565
5
พนักงานธุรการ
20
2 ปี
9 กรกฎาคม 2566
6
พนักงานวิศวกรโยธา
24
1 ปี
20 เมษายน 2566
10
พนักงานวิศวกรไฟฟ้า
5
1 ปี
20 เมษายน 2566
2
พนักงานวิศวกร
7
1 ปี
20 เมษายน 2566
1
พนักงานโสตทัศนศึกษา
8
1 ปี
20 เมษายน 2566
1
พนักงานวางผังเมือง
25
1 ปี
20 เมษายน 2566
3
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
14
1 ปี
20 เมษายน 2566
3
พนักงานเขียนแบบ
5
1 ปี
20 เมษายน 2566
1
พนักงานการเงินและบัญชี
6
1 ปี
20 เมษายน 2566
1
พนักงานช่างสี
3
1 ปี
20 เมษายน 2566
2
พนักงานช่างไม้
11
1 ปี
20 เมษายน 2566
3
พนักงานสถาปนิก
11
1 ปี
20 เมษายน 2566
6

การขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่นๆ