สรุปจำนวนโรงมหรสพ


จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
ปี
จำนวน ( แห่ง )
กรุงเทพมหานคร
2566
56
กรุงเทพมหานคร
2565
58
กรุงเทพมหานคร
2564
63
กรุงเทพมหานคร
2563
59
กรุงเทพมหานคร
2562
55
กรุงเทพมหานคร
2561
53
กรุงเทพมหานคร
2560
57
กรุงเทพมหานคร
2559
56
กรุงเทพมหานคร
2558
56
กรุงเทพมหานคร
2557
56
กรุงเทพมหานคร
2556
53
กรุงเทพมหานคร
2555
54
กรุงเทพมหานคร
2554
54
กรุงเทพมหานคร
2553
31