ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ::
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
- โครงสร้างหน่วยงาน
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- อำนาจหน้าที่ของสำนักสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- - * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ 2
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม-เกาะขนุน
- ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ หน่วยงานสังกัดกรมฯ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว - ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
     - ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     - - ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2556 (ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
- คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
       ยังไม่มีข้อมูล
- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
       ยังไม่มีข้อมูล
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา ๗(๔) - มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย)
     -  - มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
     - - ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560)
     - - ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)
- มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกรม)
     -  มติที่ประชุมกรม
- ทิศทางองค์กร
     - ทิศทางองค์กร
- ยุทธศาสตร์องค์กร
     - ยุทธศาสตร์องค์กร
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมหรือหน่วยงานสังกัดกรมฯ
       ยังไม่มีข้อมูล
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน - หมวดผังเมือง
     -  ตัวอย่าง ผ.64.1
- หมวดโยธา
     - ตัวอย่าง ย.7
     -  ตัวอย่าง ย.74
     -  ตัวอย่าง ย.77
     -  ตัวอย่าง ย.78.1
     - ตัวอย่าง ย.79.1
     - ตัวอย่าง ย.80.1
- หมวดทั่วไป
     -  ตัวอย่าง ท.11
     - **(สำหรับคู่มือที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ เว็บไซต์ข้อมูลเผยแพร่กรมฯ)
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน การจักทำบริการสาธารณะ - สัญญาสัมปทาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาผูกขาดการตัดตอน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาอื่นๆ
       ยังไม่มีข้อมูล
7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย - มติ ครม.
     - มติ ครม.
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการผังเมือง)
     -  - มติคณะกรรมการผังเมือง
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน)
     -  - มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด - ประกาศประกวดราคา
     -  - ประกาศประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
       ยังไม่มีข้อมูล
- ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA) (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกียวข้องกับการให้บริการประชาชน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐได้ทำการศึกษา
       ยังไม่มีข้อมูล