ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ::
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
- โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
- ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2563 (ค้าปลีกค้าส่ง)
- กฎกระทรวงผังเมืองรวม ปี 2562 (เมืองโนนสูง)
- กฎกระทรวงผังเมืองรวม ปี 2562 (เมืองเมืองปัก)
- กฎกระทรวงธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงผังเมืองรวม ปี 2560 (จังหวัดนครราชสีมา)
- กฎกระทรวงผังเมืองรวม ปี 2559 (เมืองบัวใหญ่)
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ หน่วยงานสังกัดกรมฯ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว - ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
     - ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
- คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
     - ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
     - ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
     - งบทดลองเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา ๗(๔) - มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย)
       ยังไม่มีข้อมูล
- มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกรม)
     - รายงานการประชุมกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
     - รายงานการประชุมกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
     - รายงานการประชุมกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2561
     - รายงานการประชุมกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
- ทิศทางองค์กร
     - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง
- ยุทธศาสตร์องค์กร
     - ภารกิจ 4 ด้าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมหรือหน่วยงานสังกัดกรมฯ
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
     - แผนปฏิบัติราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2563-2565)
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
     - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน - หมวดผังเมือง
     - มยผ. ด้านผังเมือง
- หมวดโยธา
     - มยผ. ด้านโยธาธิการ
- หมวดทั่วไป
     - เอกสารด้านอื่น ๆ
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน การจักทำบริการสาธารณะ - สัญญาสัมปทาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาผูกขาดการตัดตอน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาอื่นๆ
       ยังไม่มีข้อมูล
7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย - มติ ครม.
     - มติครม. วันที่ 20 กันยายน 2559
     - มติครม. วันที่ 17 สิงหาคม 2559
     - มติครม. วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
     - มติครม. วันที่ 8 มีนาคม 2559
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการผังเมือง)
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ปี 2562
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ปี 2561
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ปี 2560
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน)
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2563
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2562
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2560
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด - ประกาศประกวดราคา
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
     - แบบ สขร.1 ปีงบประมาณ 2561-2563
- ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA) (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ)
     - ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
     - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางกรมบัญชีกลาง
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกียวข้องกับการให้บริการประชาชน)
     - งานบริการด้านช่าง
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน)
     - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร กรมโยธาธิการและผังเมือง
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน)
     - แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน)
     - ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน)
     - แบบรายงานผลการดำเนินงานของ สยผจ.นม. เขต 13
     - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
- งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐได้ทำการศึกษา
       ยังไม่มีข้อมูล