ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร :: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ::
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
- โครงสร้างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
- อำนาจหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
- * หมายเหตุ มาตรา 7 (1) และ มาตรา 7 (2) การแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- ระเบียบกรมฯ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๔
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒)
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)
- กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔)
- ประเภทประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ประเภทพระราชกฤษฎีกา

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ หน่วยงานสังกัดกรมฯ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
ในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว - ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
     - ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
     - คำวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
       ยังไม่มีข้อมูล
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา ๗(๔) - มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย)
     - มติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
- มติที่ประชุมเพื่อมอบหมาย สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมฯ ถือปฏิบัติ (มติที่ประชุมกรม)
     - มติที่ประชุมกรมฯ
- ทิศทางองค์กร
     - ทิศทางองค์กร
- ยุทธศาสตร์องค์กร
     - ยุทธศาสตร์องค์กร
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมหรือหน่วยงานสังกัดกรมฯ
     - แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๑ และ ๒
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนที่ ๓
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน - หมวดผังเมือง
       ยังไม่มีข้อมูล
- หมวดโยธา
       ยังไม่มีข้อมูล
- หมวดทั่วไป
       ยังไม่มีข้อมูล
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตาม มาตรา ๗ วรรคสอง (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน การจักทำบริการสาธารณะ - สัญญาสัมปทาน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาผูกขาดการตัดตอน (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- สัญญาอื่นๆ
       ยังไม่มีข้อมูล
7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย - มติ ครม.
     - มติ ครม. มติคณะกรรมการ
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการผังเมือง)
     - มติคณะกรรมการผังเมือง
- มติ คณะกรรมการตามกฎหมาย (มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน)
     - มติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด - ประกาศประกวดราคา
     - ประกาศประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
       ยังไม่มีข้อมูล
- ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA) (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกียวข้องกับการให้บริการประชาชน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน)
       ยังไม่มีข้อมูล
- งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐได้ทำการศึกษา
       ยังไม่มีข้อมูล