คำอธิบาย :: ระบบนี้จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้าในระบบ หากท่านพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาด ท่านสามารถกดเมนู เคลียร์ข้อมูล เพื่อเริ่มต้นการกรอกข้อมูลใหม่ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าระบบก็ต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ครบทุกขั้นตอน ***ท่านจำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลที่กรอกแล้ว  เก็บไว้เพื่อใช้แนบในการขอตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว    หมายเหตุ : หากท่านมีการปิดการใช้งานระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ข้อมูลอีกครั้งได้ ท่านกรอกข้อมูลใหม่หากต้องการสั่งพิมพ์อีกครั้ง

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง