หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖


แผนการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ประจำปี 2566
การเลือกหลักสูตร
1. ขอให้ข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไป เลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 12 หรือ 13
2. ขอให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ เลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 1 และสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 - 11 และ 14 ได้ตามความสนใจ
ลำดับ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ ๑ ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (DS03) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (DS15) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance)
Digital Code of Merit (DS04) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ (KD08) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา (Big Data Concept) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
Data Analytics (DS12) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Process and Service Design)
การให้บริการที่เป็นเลิศ (MS07) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ (SL27) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management)
Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ (KD12) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
๑๐ Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร (KD11) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
๑๑ ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working witd People) (SL14) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ
กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation)
๑๒ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) - ข้าราชการ ระดับอำนวยการ ต้นขึ้นไป
๑๓ การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) - ข้าราชการ ระดับอำนวยการ ต้นขึ้นไป
อื่นๆ
๑๔ การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ (DS16) - ข้าราชการทุกระดับ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจำ