ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ร้องเรียนผ่าน โทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลข 0 2299 4311 - 12
ยื่นร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือ จดหมาย ถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง
อกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๖
ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ประจำหน่วยงาน
ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
สรุปปี 2563 / สรุปปี 2564 / สรุปปี 2565