ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาในการตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพ ที่ประสงค์จะยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ว่ามีระบบความปลอดภัย การป้องกันอันตราย จำนวนและระยะห่างของสิ่งของต่างๆภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เป็นไปตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาต ให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใข้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดหรือไม่ เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตรวจสอบแบบแปลนโรงมหรสพก่อนที่จะดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ด้วยตนเอง และแก้ไขแบบแปลนในส่วนที่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายก่อนที่จะได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ
               ทั้งนี้ ระบบนี้เป็นเพียงขั้นตอนในการตรวจแบบแปลนเบื้องต้นเท่านั้น จึงยังไม่มีผลต่อพิจารณาการออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ของคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง