หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
สามารถร้องเรียนมายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ทางช่องทางดังนี้
๑. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๙๙-๔๓๑๑
๒. ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๖๑๙-๖๕๒๐, ๐-๒๒๗๓-๐๘๘๖ (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)
๓. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (คลิกแบบฟอร์มจ่าหน้าถึง)


๔. ทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ " คลิกที่นี่ ร้องเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต " ::
๕. บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ประจำหน่วยงาน :: ส่วนกลาง " คลิกที่นี่ " :: ส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี่ " ::

๖. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
                     :: สรุปปี 2563 :: สรุปปี 2564 :: สรุปปี 2565 ::


๗. ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๖ :: " คลิกที่นี่ " ::

๘. ขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง :: " คลิกที่นี่ " ::


If you find unfair or inappropriate matters as well as bad service from government officers of Department of Public Works and Town & Country Planning
You can file your complaint to "Fair Justice Center", Department of Public Works and Town & Country Planning
1. Phone number 0-2299-4311, 0-2299-4056
2. Fax number 0-2619-6520, 0-273-0886 (click for comment form)
3. Mailing to (click for send form )


4.Electronic Form "click here" ::